BEREDSKABSSTYRELSEN

Halv­de­len af det dan­ske red­nings­be­red­skab består af del­tids­an­sat­te – i alt cir­ka 4.500.
Rek­rut­te­rin­gen af del­tids­brand­mænd har desvær­re været dalen­de. Der­for gen­nem­før­te Bered­skabsstyrelsen en kampag­ne, der skul­le få fle­re til at mel­de sig.

Half of the Danish rescue ser­vi­ce con­sists of part-time employ­e­es — a total of approxi­ma­te­ly 4,500.
The recru­it­ment of part-time fire men have unfortu­na­te­ly been decli­ning. There­fo­re, DEMA con­ducted a campaign that would encou­ra­ge more peop­le to sign up.