KULTURMINISTERIET

Med Arki­tek­tur­na­tion Dan­mark er der for før­ste gang lavet en sam­let arki­tek­tur­po­li­tik. Målet er at arki­tek­tur­po­li­tik­ken vil bidra­ge til at udvik­le arki­tek­tu­ren som dansk styr­kepo­si­tion, og at poli­tik­ken vil ska­be øget bevidst­hed og debat om arki­tek­tu­rens betyd­ning, betin­gel­ser og mulig­he­der i Danmark.

With Archi­tec­tu­re Nation Den­mark, an overall archi­tec­tu­ral poli­cy is intro­du­ced for the first time. The goal is to con­tri­bu­te to the deve­l­op­ment of archi­tec­tu­re as a Danish strong­hold, and that the poli­cy will pro­mo­te awa­re­ness and deba­te on archi­tec­tu­ral sig­ni­fi­can­ce, con­di­tions and opportu­ni­ties in Denmark.