June 1, 2018Comments are off for this post.

Terrarium

February 21, 2018Comments are off for this post.

Frame

Fra­me er et avan­ce­ret sty­rings­værk­tøj til arki­tek­ter, inge­ni­ø­rer og andre aktø­rer i byg­ge­bran­chen, som arbej­der med bære­dyg­tig­hed i byggeriet.

Fra­me er et avan­ce­ret sty­rings­værk­tøj til arki­tek­ter, inge­ni­ø­rer og andre aktø­rer i byg­ge­bran­chen, som arbej­der med bære­dyg­tig­hed i byggeriet.

February 8, 2017Comments are off for this post.

YouSee SmartLås

May 18, 2016Comments are off for this post.

Vores Planetbog

RED BARNET UNGDOM

Børn har brug for tryg­hed, omsorg og gode ople­vel­ser. Men når pen­ge­pun­gen sul­ter eller over­skud­det svig­ter, kan nog­le for­æl­dre have svært ved at give deres børn gode fri­tids­op­le­vel­ser og til­stræk­ke­lig støt­te. Og det kan ska­de børns udvik­ling og selv­værd. Der­for kan dis­se børn og fami­li­er få en ung fri­vil­lig fra bar­nets ven til­knyt­tet, som har fokus på at lave sjove og hyg­ge­li­ge akti­vi­te­ter med bar­net. Bar­nets Ven hen­ven­der sig til børn i alde­ren 6 og 12 år.

Sam­men med Pauli­ne Dras­bæk har jeg fun­det på et kon­cept, hvor den fri­vil­li­ge og bar­net kan få en snak om, hvil­ke inter­es­ser de har – og om de vil du til at udfor­ske dem sam­men. Gar­de­ret med en pla­kat (en ‘pla­net­bog’) og et sæt stjer­ne­kli­s­ter­mær­ker, fin­der de sam­men ud af, hvad de kan fin­de ud af – sam­men. Pauli­ne Dras­bæk har stå­et for stregtegningerne.

Chil­dren need safe­ty, care and good expe­ri­en­ces. But some parents find it dif­fi­cult to give their chil­dren good recre­a­tio­nal expe­ri­en­ces and suf­fi­ci­ent sup­port. This can harm the child’s deve­l­op­ment and self-este­em. There­fo­re, Red Bar­net Ung­dom (Save the Chil­dren Youth) provi­des the­se chil­dren and their fami­lies with a young volun­te­er, which focu­ses on cre­at­ing fun acti­vi­ties with the child. The Child’s Fri­end ini­ti­a­ti­ve is aimed at chil­dren aged 6 to 12 years old.

Along with Pauli­ne Dras­bæk, I cre­a­ted a con­cept whe­re the volun­te­er and the child can talk about what inte­r­e­sts they have. Using the poster and a set of star sti­ck­ers, they expl­o­re what they like – toget­her. The line drawings are by Pauli­ne Dras­bæk.

April 24, 2016Comments are off for this post.

Design Week Kolding

KOLDING KOMMUNE

Pitch.

DWK er en inter­na­tio­nal design­be­gi­ven­hed, der fav­ner både bor­ge­re, gæster, desig­nin­ter­es­se­re­de og erhverv. Even­ten viser, hvad design er og kan bru­ges til.
Design er et grund­læg­gen­de nøg­le­be­greb i Kol­ding Kom­mu­nes vision ”Kol­ding – vi desig­ner livet”, og under Design Week Kol­ding vil der være mas­sivt fokus på lokalt, natio­nalt og inter­na­tio­nalt design – bl.a. i form af ople­vel­ser, udstil­lin­ger og wor­ks­hops, men lige­le­des på sel­ve design­pro­ces­sen og design som arbejdsmetode.

Pitch.

DWK is an inter­na­tio­nal design event that embra­ces the public as well as busi­ness. The event shows what design is and can be used.

Design is a fun­da­men­tal key con­cept in Kol­ding Muni­ci­pa­li­ty’s vision “Kol­ding – we design life”. Design Week Kol­ding will be heavily focu­sed on local, natio­nal and inter­na­tio­nal design – inclu­ding in the form of expe­ri­en­ces, exhi­bi­tions and wor­ks­hops, but also in the design pro­cess and design as a wor­king method.

February 4, 2016Comments are off for this post.

Melodi Grand Prix 2016

Pitch til det dan­ske Melo­di Grand Prix 2016. Bog­sta­ver­ne i Melo­di Grand Prix-log­o­ty­pen er klip­pet til kon­fet­ti – et ele­ment, som både fun­ge­rer til bre­a­ke­re, jak­ke­sæt og bagtæp­per. (Melo­di Grand Prix-log­o­et er lavet af DR Design).

Lavet hos DR Design.

Pitch for the Danish Euro­vi­sion Song Con­test 2016 (Melo­di Grand Prix). The let­ters in the Melo­di Grand Prix-log­o­ty­pe is cut into con­fet­ti — an ele­ment that fun­ctions well in tv-bre­a­kers, suits and back­dro­ps. (The Melo­di Grand Prix logo was made by DR Design).

Cre­a­ted at DR Design.

February 3, 2016Comments are off for this post.

BDB-Metoden (video)

BDB-Meto­den gør bære­dyg­tigt byg­ge­ri kon­kret. Den­ne kor­te video blev lavet som en åbner til deres hjem­mesi­de og frem­ti­di­ge oplæg.

Ani­ma­tion: Raums­chiff. Illu­stra­tion & Art Direction: Mads Rah­bek Hougaard.
Regi: KnowledgeWorker.

BDB-Meto­den makes sustai­nab­le con­struction tan­gib­le. This short video was made as an ope­ner for their web­s­i­te and futu­re talks.

Ani­ma­tion: Raums­chiff. Illu­stra­tion & Art Direction: Mads Rah­bek Hougaard.
Powe­red by KnowledgeWorker.

 

 

 

 

November 6, 2015Comments are off for this post.

Fido og Fugls Forunderlige Rejse

 

Den­ne bog lærer børn i alde­ren 3–10 år hvor­dan man dyr­ker yoga og mind­ful­ness – bli­ver mere bevidst om sig selv, sin krop og ver­den omkring dem. Øvel­ser­ne akkom­pag­ne­res af en for­tæl­ling skre­vet af Anne-Met­te Ras­mus­sen og illu­stre­ret af Pauli­ne Dras­bæk.

This book tea­ches chil­dren aged 3–10 how to do yoga and mind­ful­ness – to beco­me more awa­re of them­sel­ves, their body and the wor­ld sur­ro­un­ding them. The exerci­ses are accom­pa­nied by a tale writ­ten by Anne-Met­te Ras­mus­sen and illu­stra­ted by Pauli­ne Dras­bæk.

June 19, 2015Comments are off for this post.

DR Ligetil

DR Lige­til er DRs til­bud med nyhe­der til men­ne­sker, der har svært ved at læse. DR Design har i for­vej­en udvik­let en ræk­ke tekst­ba­se­re­de iko­ner, som DR bru­ger når et pro­gram til­by­der hjælp til syns- og hørehæmmede. 

I min løs­ning gri­ber jeg fat i DRs iko­ni­ske nyhed­s­ø­je, og gen­for­tol­ker det i et form­sprog hen­tet fra DRs hoved­skrift, ­DR Mono­li­ne. Såle­des fusio­ne­res DR ­Nyhe­ders auto­ritet med de i for­vej­en ­etab­le­re­de tilgængelighedsikoner. 

Lavet hos DR Design.

June 16, 2015Comments are off for this post.

Divercity

Pauli­ne Dras­bæk and I have been aro­und the neig­h­bour­hoods of Copen­ha­gen. Seven bra­ve locals ope­ned their door to be pho­to­grap­hed in their homes. Their portraits are now hiding behind the doors on “Byens Hegn” at Kon­gens Nytorv – the fen­ce that sur­ro­unds the Metro con­struction site.

Many thanks to Jóhan, Karen, Mor­ten, Nou­ra, Ophe­lia, Pia & Sky­ler, and the fan­ta­stic stu­dents from Prak­tik­cen­ter TEC and Sned­ker KTS Prak­tik­cen­ter Her­lev.

May 31, 2015Comments are off for this post.

P6 Beat

DR — Identitet

P6 BEAT er DRs radi­o­ka­nal for nys­ger­ri­ge musik­entusiaster, som både hyl­der det ­gam­le og udfor­sker det nye. Gen­rer blan­der sig på kryds og tværs. Fæl­lesnæv­ne­ren er en anek­do­tisk til­gang til musikken.

Inspi­re­ret af gam­le labels på vinyl­pla­der og kas­set­tebånd, udvik­le­de jeg et typo­grafisk system og et enkelt form­s­prog, der til sam­men udgør et flek­si­belt design som både fun­ge­rer på SoMe og lan­dets musikscener.

Lavet hos DR Design.
Foto: @annauno_dk

p6flip

DR — Identitet

P6 BEAT er DRs radi­o­ka­nal for nys­ger­ri­ge musik­entusiaster, som både hyl­der det ­gam­le og udfor­sker det nye. Gen­rer blan­der sig på kryds og tværs. Fæl­lesnæv­ne­ren er en anek­do­tisk til­gang til musikken.

Inspi­re­ret af gam­le labels på vinyl­pla­der og kas­set­tebånd, udvik­le­de jeg et typo­grafisk system og et enkelt form­s­prog, der til sam­men udgør et flek­si­belt design som både fun­ge­rer på SoMe og lan­dets musikscener.

Lavet hos DR Design.
Foto: @annauno_dk

p6flip

February 18, 2015Comments are off for this post.

CONCITO

CONCITO bety­der “jeg sæt­ter i bevæ­gel­se” på lat­in, og det er, hvad Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank ønsker at gøre på kli­ma­om­rå­det. Net­vær­ket består af godt 100 virk­som­he­der, for­ske­re, orga­ni­sa­tio­ner — per­so­ner som er før­en­de inden for deres felt, med stor viden om klimaet.

Sam­men med Pauli­ne Dras­bæk har jeg udsmyk­ket CON­CI­TOs møde­lo­ka­le med en leven­de, for­an­der­lig og har­monisk bag­væg, der under­støt­ter net­vær­kets vær­di­er og arbejdsfelt.

På bil­le­det nederst til høj­re ses uden­rigs­mi­ni­ster Mar­tin Lide­gaard og Chri­sti­an Peter Ibsen, direk­tør i CONCITO.

CONCITO means “to put in motion” in Lat­in, and that’s what the gre­en think tank intends to do on cli­ma­te chan­ge. The net­work con­sists of over 100 com­pa­nies, resear­chers, orga­niza­tions — peop­le who are lea­ders in their field, with gre­at know­led­ge of the climate.

Along with Pauli­ne Dras­bæk I have decora­ted the mee­ting room of CONCITO with a living, chan­ging and har­moni­ous back wall that sup­ports the net­wor­k’s valu­es and field of work.

In the pic­tu­re at the bot­tom right is Foreign Mini­ster Mar­tin Lide­gaard and Chri­sti­an Peter Ibsen, Director of CONCITO.

September 5, 2014Comments are off for this post.

Aprilfestival

My poster for April­festi­val – The­a­tre for Young Audiences.

Fea­turing some cust­om type I did.

August 3, 2014Comments are off for this post.

April Custom Type

Cust­om type for a poster. More to come!

October 24, 2013Comments are off for this post.

Vinter IPA & Vinter Porter

Ama­ger Bryg­hus.

Vin­ter IPA
Alko­hol : 6%
Vari­ant : India Pale Ale

Brun­lig, frisk, ekso­tisk hum­lea­ro­ma med en tør maltfornemmelse.

Set på Café Viking, Fis­h’n’­Be­er og onli­ne her.

——————————————————————

Vin­ter Porter
Alko­hol : 6%
Vari­ant : Porter

Oran­ge­brun, blidt ristet nød­de­ka­rak­ter med en afdæm­pet bitterhed.

Set på Café Viking, Fis­h’n’­Be­er og onli­ne her.

September 26, 2013No Comments

Mads knipser – the book

For over five years I’ve pho­to­grap­hed let­te­ring, signs and tags, and publis­hed them on my blog ‘Mads knip­ser’. Now I’ve desig­ned a book with a lot of the best. Over 100 pages of typo­grap­hi­cal snaps­hots, most­ly from Copen­ha­gen, but also Amster­dam, Ber­lin, Cairo, Dub­ai, Mála­ga, New York, Paris and Lis­bon. Over 160 pho­to­grap­hs showing many of the diver­se expres­sions & designs the writ­ten word can contain.

The book is 30 x 30 cm.

104 pages.
1,5 kg.

Feel free to con­ta­ct me for furt­her information.

 

April 29, 2013Comments are off for this post.

Anne au Chocolat

Anne elsker Frank­rig & cho­ko­la­de, og skri­ver den popu­læ­re des­sertblog Anne au Cho­co­lat.

Nav­ne­træk­ket er inspi­re­ret af pari­si­ske deli­ka­tes­sers æstetik.

Køb hen­des og Maja Ambeck Vases cho­ko­la­de­bog her.

Anne loves Fran­ce and cho­co­la­te, and wri­tes the popu­lar blog Anne au Cho­co­lat.

The log­o­ty­pe is inspi­red by the aesthe­ti­cs of Pari­si­an delicacies.

December 21, 2012Comments are off for this post.

Christmas Cinemagraph

Køge Kom­mu­ne

Cine­ma­graph til Køge Kom­mu­nes ansat­te. Slot­tet på kor­tet er Val­lø Slot.

 

Cine­ma­graph for the employ­e­es of Køge Muni­ci­pa­li­ty. The cast­le in question is Val­lø Cast­le.

December 6, 2012Comments are off for this post.

Danish Offshore Wind: Key Environmental Issues – a Follow-up

.

November 26, 2012No Comments

Chromeography in Berlin

On dis­play at Mota Ita­lic Gal­le­ry Novem­ber 16th – Decem­ber 22nd, 2012

Chromeography Opening Night

Pho­to by Mota Italic

If you, like me, enjoy well craf­ted vin­ta­ge typo­grap­hy and hap­pen to be in Ber­lin, you should defi­ni­te­ly stop by Mota Ita­lic Gal­le­ry for a smoo­th selection of fine type exhi­bi­ted by Step­hen Coles and the Chro­meo­grap­hy group. I’m proud to say that my hum­b­le type blog mana­ged to get a spot the­re as well with this.

Mota Ita­lic
Novem­ber 16th – Decem­ber 22nd, 2012

Schlie­mann­straße 34
10437 Ber­lin, Germany

May 5, 2012Comments are off for this post.

The Future of Nickel

Udkast til design af publi­ka­tion for Nick­el Insti­tu­te, om de man­ge anven­del­ser af nikkel.

Pro­posal design for publi­ca­tion by Nick­el Insti­tu­te, regar­ding the many uses of nickel.

November 28, 2010No Comments

BestLite

Best­Li­te has been in con­ti­nuous pro­duction sin­ce 1930. Win­ston Chur­chill is num­be­red amongst its many famous users. The Best­Li­te design was con­cei­ved by Robert Dud­ley Best who was hig­hly influ­en­ced by the Bauhaus.

Eigh­ty years on, the Best­Li­te design stays clo­se to its indu­stri­al roots and true to its ori­gi­nal design. Best­Li­te is held in per­ma­nent col­lections at both the Victo­ria & Albert Muse­um and the Design Muse­um in Lon­don. Loved by archi­tects, desig­ners and design afi­cio­na­dos throught its 80-year history, today, Best­li­te enjoys glo­bal ico­nic sta­tus. (from Gubi.dk)

 

May 21, 2010Comments are off for this post.

Frihed fra fattigdom – frihed til forandring

DANIDA

En cen­tral udfor­dring var at sig­na­le­re nytænk­ning, sam­ti­dig med at strategien
skul­le have et klas­sisk og lang­tids­hold­bart udseende.

Den­ne dob­belt­hed blev skabt gen­nem en ny brug af løver­ne fra Dan­marks rigs­vå­ben, samt en for­si­de med en tyde­lig og over­raskende udstans­ning af ordet frihed.

A key chal­len­ge was to sig­nal innova­tion, whi­le the publi­ca­tion main­tai­ned a clas­sic look.

This dua­li­ty was cre­a­ted through a new use of the lions from the Danish Coat of Arms, and a cover with a clear and sur­pri­sing punch of the word freedom.

 

March 3, 2009No Comments

Skralde

Tekst er på vej

October 22, 2008Comments are off for this post.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE)

Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd er en øko­no­misk-poli­tisk tæn­ket­ank og et sam­fund­s­ø­ko­no­misk ana­ly­se­in­sti­tut, der arbej­der for at frem­me den soci­a­le ret­fær­dig­hed i Danmark.

Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd (The Eco­no­mic Coun­cil of the Labour Move­ment) is a Danish eco­no­mic poli­cy insti­tu­te and think-tank wor­king to pro­mo­te soci­al justi­ce in Denmark.

April 17, 2008No Comments

Stitches

For­le­den var jeg på lop­pe­mar­ked. Et af de sto­re, hvor sæl­ger­ne er pro­fes­sio­nel­le, og iklædt feri­e­hat, vest og gam­mel dansk står på udkig efter næste god­mo­di­ge hand­ler, som gla­de­ligt beta­ler for meget for noget andre har smidt ud eller udån­det fra.

Her faldt jeg over et bro­de­ri i glas og ram­me, hvor et ven­ligt men­ne­ske sir­ligt hav­de ind­fan­get et helt alfa­bet. Totalt blot­tet for kron­hjort var det; der var kun skrif­ten. Jeg tænk­te at den var ide­el som pixel-skrift. Og Fonts­truct er til­fæl­dig­vis ide­el at lave pixelskrift­ty­per i.

Og nu er den her — til dig. Lige til at down­lo­a­de. Vær­s­go.

- — — — — — — — — — — -

The other day I was at the flea mar­ket. Here I came across an embroi­de­ry that neat­ly cap­tu­red an enti­re alp­ha­bet. I thought it was ide­al for as a pixel font. And Fonts­truct hap­pens to be ide­al for con­structing pixel fonts. 

And now it’s here — for you. Down­lo­ad it if you wish.

March 20, 2008Comments are off for this post.

MDG3

.

May 20, 2007Comments are off for this post.

Arkitekturnation Danmark – Rammer for liv, rammer for vækst

KULTURMINISTERIET

Med Arki­tek­tur­na­tion Dan­mark er der for før­ste gang lavet en sam­let arki­tek­tur­po­li­tik. Målet er at arki­tek­tur­po­li­tik­ken vil bidra­ge til at udvik­le arki­tek­tu­ren som dansk styr­kepo­si­tion, og at poli­tik­ken vil ska­be øget bevidst­hed og debat om arki­tek­tu­rens betyd­ning, betin­gel­ser og mulig­he­der i Danmark.

With Archi­tec­tu­re Nation Den­mark, an overall archi­tec­tu­ral poli­cy is intro­du­ced for the first time. The goal is to con­tri­bu­te to the deve­l­op­ment of archi­tec­tu­re as a Danish strong­hold, and that the poli­cy will pro­mo­te awa­re­ness and deba­te on archi­tec­tu­ral sig­ni­fi­can­ce, con­di­tions and opportu­ni­ties in Denmark.

March 8, 2007Comments are off for this post.

Death by Kite

Death by Kites debutal­bum er en for­tæt­tet affæ­re: skæ­ren­de, præ­ci­se gui­tar­fla­der og mili­tant trom­me­spil for­lø­ses i iøre­fal­den­de melo­di­er, akkom­pag­ne­ret af voka­ler præ­get af æng­ste­lig frustration.

Det lyder lidt som at ram­me en mur en uen­de­lig­hed gan­ge, eller for­sø­ge at hop­pe høje­re end man egent­lig kan.

Foto­et af ban­det er taget af
Kirsti­ne Autzen.

Her er en smagsprøve:
Swe­et M

March 23, 2004No Comments

Træt

Så træt, at ører­ne fal­der af.

February 19, 2004No Comments

Teeth

Teeth er en opsam­ling med 15 elek­tro­ni­ske arti­ster, der har ladet sig inspi­re­re af hip-hop.

Udkom­met på Stat­ler & Wal­dorf.

Cove­ret er spray­et i sort og guld.

November 19, 2003Comments are off for this post.

Mellem Os

»Mel­lem Os« er en kort­film om utro­skab. Sto­re­broren har været sam­men med brorens kære­ste. I kam­pens hede glem­mer sto­re­broren sit ur. Fil­men fore­går i lil­le­brorens lej­lig­hed, hvor han invi­te­rer de invol­ve­re­de til middag.

Fil­mens omdrej­nings­punkt er des­ser­ten (citron­fro­ma­ge), hvor lil­le­broren har gemt sto­re­brorens ur – og på ele­gant vis afslø­rer, at han ved hvad der er på fær­de. Her­ef­ter føl­ger et for­slag til en utra­di­tio­nel redningsplan…

Titelskrif­ten er hjemmelavet.

June 4, 2003No Comments

Have it your way – Every Day

New York er man­ge ting, og jeg kan lide de fle­ste af dem. Hver gang jeg ven­der til­ba­ge har ople­vel­ser­ne en ny smag. Det kan jeg også lide. Her er et øjebliksbillede.

Den kan købes onli­ne på Red­Bubb­le  i en stør­rel­se der pas­ser dig. Pri­ser­ne ran­ge­rer ca. mel­lem 140 — 350 kr. for plakaterne.

Red­Bubb­les pla­ka­ter er trykt med 5 mm hvid kant. De er trykt på slidstærkt 180 GSM mat papir.

Køb på RedBubble

- — — — — — — — — — — -

New York is a lot of thin­gs, and I like most of them. Whe­ne­ver I go back, the expe­ri­en­ce is very dif­fe­rent. That, I also like. Her­e’s a snaps­hot I took and made into a poster.

You can buy it onli­ne at Red­Bubb­le in wha­te­ver size that fits you. Pri­ces ran­ge from $26,5 — $66.4 for the posters. Other options available.

Red­Bubb­le posters are prin­ted with a 5mm whi­te bor­der. They’re prin­ted on durab­le 180GSM mat­te stock.

Buy at RedBubble

May 28, 2003Comments are off for this post.

Zoologisk Museum

Kon­cep­tet spil­ler på kend­ska­bet til de sed­ler der hæn­ger i næsten alle vil­lakvar­te­rer, som efter­ly­ser for­s­vund­ne kat­te og undu­la­ter. Her er bud­ska­bet blot vendt om. »Har du set…« er ikke et spørgs­mål, men et tilbud.

November 12, 2002No Comments

Kanin

Knæg­ten har taget sit fine­ste kostu­me på og syn­ger sit livs sang, på trods af flod­bøl­gen som tru­er med at gøre kål på ham.

October 29, 2002No Comments

Jimi Tenor

Jimi Tenor is a Fin­nish musi­ci­an. His artist name is a com­bi­na­tion of the first name of his youth idol Jim­my Osmond and the tenor saxop­ho­ne — Wikipe­dia.

December 22, 2000Comments are off for this post.

Vækst i Generationer

Ved at etab­le­re net­vær­ket Vækst i Gene­ra­tio­ner gik 11 dan­ske fami­lie­e­je­de virk­som­he­der sam­men om at sæt­te øget fokus på, hvor­dan de bidra­ger til dansk vækst. Sam­ti­dig ønsker de at kom­mu­ni­ke­re, hvil­ke udfor­drin­ger der er ved at gen­nem­fø­re et gene­ra­tions­skif­te i Danmark.

Net­vær­ket er star­tet af føl­gen­de 11 virk­som­he­der: AVK, Best­sel­ler, Dan­foss, ECCO, Foss, Hal­dor Top­søe, JYSK, Kirk Kapi­tal, Kirk­bi, Linad og Widex.

By establis­hing the net­work Vækst i Gene­ra­tio­ner 11 Danish family-owned busi­nes­ses joi­ned for­ces to put more focus on their con­tri­bu­tion to Danish growth. At the same time, they want to com­mu­ni­ca­te the chal­len­ges that asso­ci­a­ted with gene­ra­tio­nal chan­ge in Denmark.

The net­work is star­ted by the fol­lowing 11 com­pa­nies: AVK, Best­sel­ler, Dan­foss, ECCO, Foss, Hal­dor Top­soe, JYSK, Kirk Kapi­tal, Kirk­by, Linad and Widex.

December 22, 2000Comments are off for this post.

COP15

.

December 22, 2000Comments are off for this post.

Future Feature

.

December 22, 2000Comments are off for this post.

5 minutter til forskel

BEREDSKABSSTYRELSEN

Halv­de­len af det dan­ske red­nings­be­red­skab består af del­tids­an­sat­te – i alt cir­ka 4.500.
Rek­rut­te­rin­gen af del­tids­brand­mænd har desvær­re været dalen­de. Der­for gen­nem­før­te Bered­skabsstyrelsen en kampag­ne, der skul­le få fle­re til at mel­de sig.

Half of the Danish rescue ser­vi­ce con­sists of part-time employ­e­es — a total of approxi­ma­te­ly 4,500.
The recru­it­ment of part-time fire men have unfortu­na­te­ly been decli­ning. There­fo­re, DEMA con­ducted a campaign that would encou­ra­ge more peop­le to sign up.

December 22, 2000Comments are off for this post.

Solvognen

.

View