November 6, 2015Comments are off for this post.

Fido og Fugls Forunderlige Rejse

 

Den­ne bog lærer børn i alde­ren 3–10 år hvor­dan man dyr­ker yoga og mind­ful­ness – bli­ver mere bevidst om sig selv, sin krop og ver­den omkring dem. Øvel­ser­ne akkom­pag­ne­res af en for­tæl­ling skre­vet af Anne-Met­te Ras­mus­sen og illu­stre­ret af Pauli­ne Dras­bæk.

This book tea­ches chil­dren aged 3–10 how to do yoga and mind­ful­ness – to beco­me more awa­re of them­sel­ves, their body and the wor­ld sur­ro­un­ding them. The exerci­ses are accom­pa­nied by a tale writ­ten by Anne-Met­te Ras­mus­sen and illu­stra­ted by Pauli­ne Dras­bæk.

September 5, 2014Comments are off for this post.

Aprilfestival

My poster for April­festi­val – The­a­tre for Young Audiences.

Fea­turing some cust­om type I did.

October 24, 2013Comments are off for this post.

Vinter IPA & Vinter Porter

Ama­ger Bryg­hus.

Vin­ter IPA
Alko­hol : 6%
Vari­ant : India Pale Ale

Brun­lig, frisk, ekso­tisk hum­lea­ro­ma med en tør maltfornemmelse.

Set på Café Viking, Fis­h’n’­Be­er og onli­ne her.

——————————————————————

Vin­ter Porter
Alko­hol : 6%
Vari­ant : Porter

Oran­ge­brun, blidt ristet nød­de­ka­rak­ter med en afdæm­pet bitterhed.

Set på Café Viking, Fis­h’n’­Be­er og onli­ne her.

March 8, 2007Comments are off for this post.

Death by Kite

Death by Kites debutal­bum er en for­tæt­tet affæ­re: skæ­ren­de, præ­ci­se gui­tar­fla­der og mili­tant trom­me­spil for­lø­ses i iøre­fal­den­de melo­di­er, akkom­pag­ne­ret af voka­ler præ­get af æng­ste­lig frustration.

Det lyder lidt som at ram­me en mur en uen­de­lig­hed gan­ge, eller for­sø­ge at hop­pe høje­re end man egent­lig kan.

Foto­et af ban­det er taget af
Kirsti­ne Autzen.

Her er en smagsprøve:
Swe­et M

February 19, 2004No Comments

Teeth

Teeth er en opsam­ling med 15 elek­tro­ni­ske arti­ster, der har ladet sig inspi­re­re af hip-hop.

Udkom­met på Stat­ler & Wal­dorf.

Cove­ret er spray­et i sort og guld.

November 19, 2003Comments are off for this post.

Mellem Os

»Mel­lem Os« er en kort­film om utro­skab. Sto­re­broren har været sam­men med brorens kære­ste. I kam­pens hede glem­mer sto­re­broren sit ur. Fil­men fore­går i lil­le­brorens lej­lig­hed, hvor han invi­te­rer de invol­ve­re­de til middag.

Fil­mens omdrej­nings­punkt er des­ser­ten (citron­fro­ma­ge), hvor lil­le­broren har gemt sto­re­brorens ur – og på ele­gant vis afslø­rer, at han ved hvad der er på fær­de. Her­ef­ter føl­ger et for­slag til en utra­di­tio­nel redningsplan…

Titelskrif­ten er hjemmelavet.

June 4, 2003No Comments

Have it your way – Every Day

New York er man­ge ting, og jeg kan lide de fle­ste af dem. Hver gang jeg ven­der til­ba­ge har ople­vel­ser­ne en ny smag. Det kan jeg også lide. Her er et øjebliksbillede.

Den kan købes onli­ne på Red­Bubb­le  i en stør­rel­se der pas­ser dig. Pri­ser­ne ran­ge­rer ca. mel­lem 140 — 350 kr. for plakaterne.

Red­Bubb­les pla­ka­ter er trykt med 5 mm hvid kant. De er trykt på slidstærkt 180 GSM mat papir.

Køb på RedBubble

- — — — — — — — — — — -

New York is a lot of thin­gs, and I like most of them. Whe­ne­ver I go back, the expe­ri­en­ce is very dif­fe­rent. That, I also like. Her­e’s a snaps­hot I took and made into a poster.

You can buy it onli­ne at Red­Bubb­le in wha­te­ver size that fits you. Pri­ces ran­ge from $26,5 — $66.4 for the posters. Other options available.

Red­Bubb­le posters are prin­ted with a 5mm whi­te bor­der. They’re prin­ted on durab­le 180GSM mat­te stock.

Buy at RedBubble

View