May 18, 2016Comments are off for this post.

Vores Planetbog

RED BARNET UNGDOM

Børn har brug for tryg­hed, omsorg og gode ople­vel­ser. Men når pen­ge­pun­gen sul­ter eller over­skud­det svig­ter, kan nog­le for­æl­dre have svært ved at give deres børn gode fri­tids­op­le­vel­ser og til­stræk­ke­lig støt­te. Og det kan ska­de børns udvik­ling og selv­værd. Der­for kan dis­se børn og fami­li­er få en ung fri­vil­lig fra bar­nets ven til­knyt­tet, som har fokus på at lave sjove og hyg­ge­li­ge akti­vi­te­ter med bar­net. Bar­nets Ven hen­ven­der sig til børn i alde­ren 6 og 12 år.

Sam­men med Pauli­ne Dras­bæk har jeg fun­det på et kon­cept, hvor den fri­vil­li­ge og bar­net kan få en snak om, hvil­ke inter­es­ser de har – og om de vil du til at udfor­ske dem sam­men. Gar­de­ret med en pla­kat (en ‘pla­net­bog’) og et sæt stjer­ne­kli­s­ter­mær­ker, fin­der de sam­men ud af, hvad de kan fin­de ud af – sam­men. Pauli­ne Dras­bæk har stå­et for stregtegningerne.

Chil­dren need safe­ty, care and good expe­ri­en­ces. But some parents find it dif­fi­cult to give their chil­dren good recre­a­tio­nal expe­ri­en­ces and suf­fi­ci­ent sup­port. This can harm the child’s deve­l­op­ment and self-este­em. There­fo­re, Red Bar­net Ung­dom (Save the Chil­dren Youth) provi­des the­se chil­dren and their fami­lies with a young volun­te­er, which focu­ses on cre­at­ing fun acti­vi­ties with the child. The Child’s Fri­end ini­ti­a­ti­ve is aimed at chil­dren aged 6 to 12 years old.

Along with Pauli­ne Dras­bæk, I cre­a­ted a con­cept whe­re the volun­te­er and the child can talk about what inte­r­e­sts they have. Using the poster and a set of star sti­ck­ers, they expl­o­re what they like – toget­her. The line drawings are by Pauli­ne Dras­bæk.

November 6, 2015Comments are off for this post.

Fido og Fugls Forunderlige Rejse

 

Den­ne bog lærer børn i alde­ren 3–10 år hvor­dan man dyr­ker yoga og mind­ful­ness – bli­ver mere bevidst om sig selv, sin krop og ver­den omkring dem. Øvel­ser­ne akkom­pag­ne­res af en for­tæl­ling skre­vet af Anne-Met­te Ras­mus­sen og illu­stre­ret af Pauli­ne Dras­bæk.

This book tea­ches chil­dren aged 3–10 how to do yoga and mind­ful­ness – to beco­me more awa­re of them­sel­ves, their body and the wor­ld sur­ro­un­ding them. The exerci­ses are accom­pa­nied by a tale writ­ten by Anne-Met­te Ras­mus­sen and illu­stra­ted by Pauli­ne Dras­bæk.

May 31, 2015Comments are off for this post.

P6 Beat

September 26, 2013No Comments

Mads knipser – the book

For over five years I’ve pho­to­grap­hed let­te­ring, signs and tags, and publis­hed them on my blog ‘Mads knip­ser’. Now I’ve desig­ned a book with a lot of the best. Over 100 pages of typo­grap­hi­cal snaps­hots, most­ly from Copen­ha­gen, but also Amster­dam, Ber­lin, Cairo, Dub­ai, Mála­ga, New York, Paris and Lis­bon. Over 160 pho­to­grap­hs showing many of the diver­se expres­sions & designs the writ­ten word can contain.

The book is 30 x 30 cm.

104 pages.
1,5 kg.

Feel free to con­ta­ct me for furt­her information.

 

December 6, 2012Comments are off for this post.

Danish Offshore Wind: Key Environmental Issues – a Follow-up

.

May 5, 2012Comments are off for this post.

The Future of Nickel

Udkast til design af publi­ka­tion for Nick­el Insti­tu­te, om de man­ge anven­del­ser af nikkel.

Pro­posal design for publi­ca­tion by Nick­el Insti­tu­te, regar­ding the many uses of nickel.

May 21, 2010Comments are off for this post.

Frihed fra fattigdom – frihed til forandring

DANIDA

En cen­tral udfor­dring var at sig­na­le­re nytænk­ning, sam­ti­dig med at strategien
skul­le have et klas­sisk og lang­tids­hold­bart udseende.

Den­ne dob­belt­hed blev skabt gen­nem en ny brug af løver­ne fra Dan­marks rigs­vå­ben, samt en for­si­de med en tyde­lig og over­raskende udstans­ning af ordet frihed.

A key chal­len­ge was to sig­nal innova­tion, whi­le the publi­ca­tion main­tai­ned a clas­sic look.

This dua­li­ty was cre­a­ted through a new use of the lions from the Danish Coat of Arms, and a cover with a clear and sur­pri­sing punch of the word freedom.

 

May 20, 2007Comments are off for this post.

Arkitekturnation Danmark – Rammer for liv, rammer for vækst

KULTURMINISTERIET

Med Arki­tek­tur­na­tion Dan­mark er der for før­ste gang lavet en sam­let arki­tek­tur­po­li­tik. Målet er at arki­tek­tur­po­li­tik­ken vil bidra­ge til at udvik­le arki­tek­tu­ren som dansk styr­kepo­si­tion, og at poli­tik­ken vil ska­be øget bevidst­hed og debat om arki­tek­tu­rens betyd­ning, betin­gel­ser og mulig­he­der i Danmark.

With Archi­tec­tu­re Nation Den­mark, an overall archi­tec­tu­ral poli­cy is intro­du­ced for the first time. The goal is to con­tri­bu­te to the deve­l­op­ment of archi­tec­tu­re as a Danish strong­hold, and that the poli­cy will pro­mo­te awa­re­ness and deba­te on archi­tec­tu­ral sig­ni­fi­can­ce, con­di­tions and opportu­ni­ties in Denmark.

View