CONCITO bety­der “jeg sæt­ter i bevæ­gel­se” på lat­in, og det er, hvad Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank ønsker at gøre på kli­ma­om­rå­det. Net­vær­ket består af godt 100 virk­som­he­der, for­ske­re, orga­ni­sa­tio­ner — per­so­ner som er før­en­de inden for deres felt, med stor viden om klimaet.

Sam­men med Pauli­ne Dras­bæk har jeg udsmyk­ket CON­CI­TOs møde­lo­ka­le med en leven­de, for­an­der­lig og har­monisk bag­væg, der under­støt­ter net­vær­kets vær­di­er og arbejdsfelt.

På bil­le­det nederst til høj­re ses uden­rigs­mi­ni­ster Mar­tin Lide­gaard og Chri­sti­an Peter Ibsen, direk­tør i CONCITO.

CONCITO means “to put in motion” in Lat­in, and that’s what the gre­en think tank intends to do on cli­ma­te chan­ge. The net­work con­sists of over 100 com­pa­nies, resear­chers, orga­niza­tions — peop­le who are lea­ders in their field, with gre­at know­led­ge of the climate.

Along with Pauli­ne Dras­bæk I have decora­ted the mee­ting room of CONCITO with a living, chan­ging and har­moni­ous back wall that sup­ports the net­wor­k’s valu­es and field of work.

In the pic­tu­re at the bot­tom right is Foreign Mini­ster Mar­tin Lide­gaard and Chri­sti­an Peter Ibsen, Director of CONCITO.