Den­ne bog lærer børn i alde­ren 3–10 år hvor­dan man dyr­ker yoga og mind­ful­ness – bli­ver mere bevidst om sig selv, sin krop og ver­den omkring dem. Øvel­ser­ne akkom­pag­ne­res af en for­tæl­ling skre­vet af Anne-Met­te Ras­mus­sen og illu­stre­ret af Pauli­ne Dras­bæk.

This book tea­ches chil­dren aged 3–10 how to do yoga and mind­ful­ness – to beco­me more awa­re of them­sel­ves, their body and the wor­ld sur­ro­un­ding them. The exerci­ses are accom­pa­nied by a tale writ­ten by Anne-Met­te Ras­mus­sen and illu­stra­ted by Pauli­ne Dras­bæk.