KOLDING KOMMUNE

Pitch.

DWK er en inter­na­tio­nal design­be­gi­ven­hed, der fav­ner både bor­ge­re, gæster, desig­nin­ter­es­se­re­de og erhverv. Even­ten viser, hvad design er og kan bru­ges til.
Design er et grund­læg­gen­de nøg­le­be­greb i Kol­ding Kom­mu­nes vision ”Kol­ding – vi desig­ner livet”, og under Design Week Kol­ding vil der være mas­sivt fokus på lokalt, natio­nalt og inter­na­tio­nalt design – bl.a. i form af ople­vel­ser, udstil­lin­ger og wor­ks­hops, men lige­le­des på sel­ve design­pro­ces­sen og design som arbejdsmetode.

Pitch.

DWK is an inter­na­tio­nal design event that embra­ces the public as well as busi­ness. The event shows what design is and can be used.

Design is a fun­da­men­tal key con­cept in Kol­ding Muni­ci­pa­li­ty’s vision “Kol­ding – we design life”. Design Week Kol­ding will be heavily focu­sed on local, natio­nal and inter­na­tio­nal design – inclu­ding in the form of expe­ri­en­ces, exhi­bi­tions and wor­ks­hops, but also in the design pro­cess and design as a wor­king method.