Ved at etab­le­re net­vær­ket Vækst i Gene­ra­tio­ner gik 11 dan­ske fami­lie­e­je­de virk­som­he­der sam­men om at sæt­te øget fokus på, hvor­dan de bidra­ger til dansk vækst. Sam­ti­dig ønsker de at kom­mu­ni­ke­re, hvil­ke udfor­drin­ger der er ved at gen­nem­fø­re et gene­ra­tions­skif­te i Danmark.

Net­vær­ket er star­tet af føl­gen­de 11 virk­som­he­der: AVK, Best­sel­ler, Dan­foss, ECCO, Foss, Hal­dor Top­søe, JYSK, Kirk Kapi­tal, Kirk­bi, Linad og Widex.

By establis­hing the net­work Vækst i Gene­ra­tio­ner 11 Danish family-owned busi­nes­ses joi­ned for­ces to put more focus on their con­tri­bu­tion to Danish growth. At the same time, they want to com­mu­ni­ca­te the chal­len­ges that asso­ci­a­ted with gene­ra­tio­nal chan­ge in Denmark.

The net­work is star­ted by the fol­lowing 11 com­pa­nies: AVK, Best­sel­ler, Dan­foss, ECCO, Foss, Hal­dor Top­soe, JYSK, Kirk Kapi­tal, Kirk­by, Linad and Widex.