RED BARNET UNGDOM

Børn har brug for tryg­hed, omsorg og gode ople­vel­ser. Men når pen­ge­pun­gen sul­ter eller over­skud­det svig­ter, kan nog­le for­æl­dre have svært ved at give deres børn gode fri­tids­op­le­vel­ser og til­stræk­ke­lig støt­te. Og det kan ska­de børns udvik­ling og selv­værd. Der­for kan dis­se børn og fami­li­er få en ung fri­vil­lig fra bar­nets ven til­knyt­tet, som har fokus på at lave sjove og hyg­ge­li­ge akti­vi­te­ter med bar­net. Bar­nets Ven hen­ven­der sig til børn i alde­ren 6 og 12 år.

Sam­men med Pauli­ne Dras­bæk har jeg fun­det på et kon­cept, hvor den fri­vil­li­ge og bar­net kan få en snak om, hvil­ke inter­es­ser de har – og om de vil du til at udfor­ske dem sam­men. Gar­de­ret med en pla­kat (en ‘pla­net­bog’) og et sæt stjer­ne­kli­s­ter­mær­ker, fin­der de sam­men ud af, hvad de kan fin­de ud af – sam­men. Pauli­ne Dras­bæk har stå­et for stregtegningerne.

Chil­dren need safe­ty, care and good expe­ri­en­ces. But some parents find it dif­fi­cult to give their chil­dren good recre­a­tio­nal expe­ri­en­ces and suf­fi­ci­ent sup­port. This can harm the child’s deve­l­op­ment and self-este­em. There­fo­re, Red Bar­net Ung­dom (Save the Chil­dren Youth) provi­des the­se chil­dren and their fami­lies with a young volun­te­er, which focu­ses on cre­at­ing fun acti­vi­ties with the child. The Child’s Fri­end ini­ti­a­ti­ve is aimed at chil­dren aged 6 to 12 years old.

Along with Pauli­ne Dras­bæk, I cre­a­ted a con­cept whe­re the volun­te­er and the child can talk about what inte­r­e­sts they have. Using the poster and a set of star sti­ck­ers, they expl­o­re what they like – toget­her. The line drawings are by Pauli­ne Dras­bæk.