DANIDA

En cen­tral udfor­dring var at sig­na­le­re nytænk­ning, sam­ti­dig med at strategien
skul­le have et klas­sisk og lang­tids­hold­bart udseende.

Den­ne dob­belt­hed blev skabt gen­nem en ny brug af løver­ne fra Dan­marks rigs­vå­ben, samt en for­si­de med en tyde­lig og over­raskende udstans­ning af ordet frihed.

A key chal­len­ge was to sig­nal innova­tion, whi­le the publi­ca­tion main­tai­ned a clas­sic look.

This dua­li­ty was cre­a­ted through a new use of the lions from the Danish Coat of Arms, and a cover with a clear and sur­pri­sing punch of the word freedom.