June 1, 2018Comments are off for this post.

Terrarium

May 18, 2016Comments are off for this post.

Vores Planetbog

RED BARNET UNGDOM

Børn har brug for tryg­hed, omsorg og gode ople­vel­ser. Men når pen­ge­pun­gen sul­ter eller over­skud­det svig­ter, kan nog­le for­æl­dre have svært ved at give deres børn gode fri­tids­op­le­vel­ser og til­stræk­ke­lig støt­te. Og det kan ska­de børns udvik­ling og selv­værd. Der­for kan dis­se børn og fami­li­er få en ung fri­vil­lig fra bar­nets ven til­knyt­tet, som har fokus på at lave sjove og hyg­ge­li­ge akti­vi­te­ter med bar­net. Bar­nets Ven hen­ven­der sig til børn i alde­ren 6 og 12 år.

Sam­men med Pauli­ne Dras­bæk har jeg fun­det på et kon­cept, hvor den fri­vil­li­ge og bar­net kan få en snak om, hvil­ke inter­es­ser de har – og om de vil du til at udfor­ske dem sam­men. Gar­de­ret med en pla­kat (en ‘pla­net­bog’) og et sæt stjer­ne­kli­s­ter­mær­ker, fin­der de sam­men ud af, hvad de kan fin­de ud af – sam­men. Pauli­ne Dras­bæk har stå­et for stregtegningerne.

Chil­dren need safe­ty, care and good expe­ri­en­ces. But some parents find it dif­fi­cult to give their chil­dren good recre­a­tio­nal expe­ri­en­ces and suf­fi­ci­ent sup­port. This can harm the child’s deve­l­op­ment and self-este­em. There­fo­re, Red Bar­net Ung­dom (Save the Chil­dren Youth) provi­des the­se chil­dren and their fami­lies with a young volun­te­er, which focu­ses on cre­at­ing fun acti­vi­ties with the child. The Child’s Fri­end ini­ti­a­ti­ve is aimed at chil­dren aged 6 to 12 years old.

Along with Pauli­ne Dras­bæk, I cre­a­ted a con­cept whe­re the volun­te­er and the child can talk about what inte­r­e­sts they have. Using the poster and a set of star sti­ck­ers, they expl­o­re what they like – toget­her. The line drawings are by Pauli­ne Dras­bæk.

February 3, 2016Comments are off for this post.

BDB-Metoden (video)

BDB-Meto­den gør bære­dyg­tigt byg­ge­ri kon­kret. Den­ne kor­te video blev lavet som en åbner til deres hjem­mesi­de og frem­ti­di­ge oplæg.

Ani­ma­tion: Raums­chiff. Illu­stra­tion & Art Direction: Mads Rah­bek Hougaard.
Regi: KnowledgeWorker.

BDB-Meto­den makes sustai­nab­le con­struction tan­gib­le. This short video was made as an ope­ner for their web­s­i­te and futu­re talks.

Ani­ma­tion: Raums­chiff. Illu­stra­tion & Art Direction: Mads Rah­bek Hougaard.
Powe­red by KnowledgeWorker.

 

 

 

 

June 16, 2015Comments are off for this post.

Divercity

Pauli­ne Dras­bæk and I have been aro­und the neig­h­bour­hoods of Copen­ha­gen. Seven bra­ve locals ope­ned their door to be pho­to­grap­hed in their homes. Their portraits are now hiding behind the doors on “Byens Hegn” at Kon­gens Nytorv – the fen­ce that sur­ro­unds the Metro con­struction site.

Many thanks to Jóhan, Karen, Mor­ten, Nou­ra, Ophe­lia, Pia & Sky­ler, and the fan­ta­stic stu­dents from Prak­tik­cen­ter TEC and Sned­ker KTS Prak­tik­cen­ter Her­lev.

September 5, 2014Comments are off for this post.

Aprilfestival

My poster for April­festi­val – The­a­tre for Young Audiences.

Fea­turing some cust­om type I did.

August 3, 2014Comments are off for this post.

April Custom Type

Cust­om type for a poster. More to come!

October 24, 2013Comments are off for this post.

Vinter IPA & Vinter Porter

Ama­ger Bryg­hus.

Vin­ter IPA
Alko­hol : 6%
Vari­ant : India Pale Ale

Brun­lig, frisk, ekso­tisk hum­lea­ro­ma med en tør maltfornemmelse.

Set på Café Viking, Fis­h’n’­Be­er og onli­ne her.

——————————————————————

Vin­ter Porter
Alko­hol : 6%
Vari­ant : Porter

Oran­ge­brun, blidt ristet nød­de­ka­rak­ter med en afdæm­pet bitterhed.

Set på Café Viking, Fis­h’n’­Be­er og onli­ne her.

September 26, 2013No Comments

Mads knipser – the book

For over five years I’ve pho­to­grap­hed let­te­ring, signs and tags, and publis­hed them on my blog ‘Mads knip­ser’. Now I’ve desig­ned a book with a lot of the best. Over 100 pages of typo­grap­hi­cal snaps­hots, most­ly from Copen­ha­gen, but also Amster­dam, Ber­lin, Cairo, Dub­ai, Mála­ga, New York, Paris and Lis­bon. Over 160 pho­to­grap­hs showing many of the diver­se expres­sions & designs the writ­ten word can contain.

The book is 30 x 30 cm.

104 pages.
1,5 kg.

Feel free to con­ta­ct me for furt­her information.

 

December 21, 2012Comments are off for this post.

Christmas Cinemagraph

Køge Kom­mu­ne

Cine­ma­graph til Køge Kom­mu­nes ansat­te. Slot­tet på kor­tet er Val­lø Slot.

 

Cine­ma­graph for the employ­e­es of Køge Muni­ci­pa­li­ty. The cast­le in question is Val­lø Cast­le.

November 26, 2012No Comments

Chromeography in Berlin

On dis­play at Mota Ita­lic Gal­le­ry Novem­ber 16th – Decem­ber 22nd, 2012

Chromeography Opening Night

Pho­to by Mota Italic

If you, like me, enjoy well craf­ted vin­ta­ge typo­grap­hy and hap­pen to be in Ber­lin, you should defi­ni­te­ly stop by Mota Ita­lic Gal­le­ry for a smoo­th selection of fine type exhi­bi­ted by Step­hen Coles and the Chro­meo­grap­hy group. I’m proud to say that my hum­b­le type blog mana­ged to get a spot the­re as well with this.

Mota Ita­lic
Novem­ber 16th – Decem­ber 22nd, 2012

Schlie­mann­straße 34
10437 Ber­lin, Germany

March 3, 2009No Comments

Skralde

Tekst er på vej

April 17, 2008No Comments

Stitches

For­le­den var jeg på lop­pe­mar­ked. Et af de sto­re, hvor sæl­ger­ne er pro­fes­sio­nel­le, og iklædt feri­e­hat, vest og gam­mel dansk står på udkig efter næste god­mo­di­ge hand­ler, som gla­de­ligt beta­ler for meget for noget andre har smidt ud eller udån­det fra.

Her faldt jeg over et bro­de­ri i glas og ram­me, hvor et ven­ligt men­ne­ske sir­ligt hav­de ind­fan­get et helt alfa­bet. Totalt blot­tet for kron­hjort var det; der var kun skrif­ten. Jeg tænk­te at den var ide­el som pixel-skrift. Og Fonts­truct er til­fæl­dig­vis ide­el at lave pixelskrift­ty­per i.

Og nu er den her — til dig. Lige til at down­lo­a­de. Vær­s­go.

- — — — — — — — — — — -

The other day I was at the flea mar­ket. Here I came across an embroi­de­ry that neat­ly cap­tu­red an enti­re alp­ha­bet. I thought it was ide­al for as a pixel font. And Fonts­truct hap­pens to be ide­al for con­structing pixel fonts. 

And now it’s here — for you. Down­lo­ad it if you wish.

March 23, 2004No Comments

Træt

Så træt, at ører­ne fal­der af.

February 19, 2004No Comments

Teeth

Teeth er en opsam­ling med 15 elek­tro­ni­ske arti­ster, der har ladet sig inspi­re­re af hip-hop.

Udkom­met på Stat­ler & Wal­dorf.

Cove­ret er spray­et i sort og guld.

November 19, 2003Comments are off for this post.

Mellem Os

»Mel­lem Os« er en kort­film om utro­skab. Sto­re­broren har været sam­men med brorens kære­ste. I kam­pens hede glem­mer sto­re­broren sit ur. Fil­men fore­går i lil­le­brorens lej­lig­hed, hvor han invi­te­rer de invol­ve­re­de til middag.

Fil­mens omdrej­nings­punkt er des­ser­ten (citron­fro­ma­ge), hvor lil­le­broren har gemt sto­re­brorens ur – og på ele­gant vis afslø­rer, at han ved hvad der er på fær­de. Her­ef­ter føl­ger et for­slag til en utra­di­tio­nel redningsplan…

Titelskrif­ten er hjemmelavet.

November 12, 2002No Comments

Kanin

Knæg­ten har taget sit fine­ste kostu­me på og syn­ger sit livs sang, på trods af flod­bøl­gen som tru­er med at gøre kål på ham.

October 29, 2002No Comments

Jimi Tenor

Jimi Tenor is a Fin­nish musi­ci­an. His artist name is a com­bi­na­tion of the first name of his youth idol Jim­my Osmond and the tenor saxop­ho­ne — Wikipe­dia.

View